Политика за защита на конфиденциалността и личните данни в съответствие с ОРЗД на TEM Čatež, d. o. o.

Електронни новини

I. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ЛИЦЕ

TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka, национален регистрационен номер 5041775000 (по-нататък наричана „компанията TEM”) е водещ словенски производител на електрически ключове и контакти. Повече от 40 години предлагаме на потребителите си лесно адаптируеми, иновативни и естетически завършени продукти, регулиращи усещанията и настроението в различни жилищни и работни условия.

Продуктите и услугите ни са представени и достъпни в интернет на адреси www.tem.si, www.touch.si и на адресите на други домейни, притежавани и/или управлявани от компанията TEM.
В TEM разбираме значението на защитата на личните данни, поради което боравим отговорно с тях. Придържаме се към законното, честно и прозрачно обработване на личните данни в съответствие с действащото законодателство за защитата на данните, Закона за защитата на личните данни и Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. за защитата на физически лица във връзка с обработването на личните данни и свободното движение на такива данни (наричан по-нататък „ОРЗД“). Начинът на защита на личните данни и конфиденциалността се регламентира от Правилника за защитата на личните данни и политиката за защита на конфиденциалността и личните данни в съответствие с ОРЗД. Чрез съответните мерки за защита се стараем неоторизирани лица да нямат достъп до личните данни, като запазваме конфиденциалността и целостта им и предотвратяваме загубата им.

Координати за връзка с управляващото лице:

TEM Čatež, d. o. o.
Адрес: Čatež 13, 8212 Velika Loka
Телефон: +386 7 34 89 900
Факс: +386 7 34 89 999
Имейл адрес за връзка: gdpr@tem.si

II. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

В компания TEM d.o.o. обработваме личните данни на получаващите електронни новини. Става дума за данни, отнасящи се за отделна личност, които могат пряко или косвено да я идентифицират. Предоставяте ни лични данни (име, фамилия, имейл адрес, държава или фирма) при попълването на формата за получаване на електронни новини. Предоставянето на лични данни е доброволно. Не сте длъжни да ни предоставяте личните си данни, но, ако не го направите, няма да можете да получавате електронни новини.

Обработваме и лични данни, свързани с използването на интернет адресите ни (кликвания върху връзки, отделено време) и данни относно отзива на изпратените от нас съобщения по имейл (дали съобщението е било отворено, върху кои връзки сте кликнали).

III. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработваме личните Ви данни:

– въз основа на съгласието, дадено от Вас при попълването на онлайн формата за получаване на електронни новини;
– въз основа на законовия интерес за осъществяване и развитие на бизнес дейността във връзка с данни за използването на нашите интернет адреси.

IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработваме личните Ви данни с цел изпращане на електронни новини, в които представяме нововъведения, продукти, услуги, оферти и събития, включително с уведомяване или директен маркетинг. В тези случаи обработката на личните данни се извършва в рамките на допустимия от декларацията на лицата обхват на личните данни, предназначение и договорени канали за осведомяване – до оттегляне от Ваша страна.

Посредством бисквитки компания TEM събира личните данни от посещаванията на интернет адреси – с цел осигуряването на по-добра функционалност и потребителско преживяване, безопасност, непрекъснатото функциониране на интернет страницата и преброяване на потребителите. TEM използва 2 вида бисквитки:

a) ключови, без които отделен интернет адрес, притежаван или управляван от компания TEM, не би функционирал правилно. Те се настройват при осъществяване на взаимодействие със страницата.

b) такива, с които компания TEM анализира трафика на отделна интернет страница, за да подобри потребителското преживяване. Потребителят приема бисквитка, кликвайки върху бутон на страницата или продължавайки с активното сърфиране, осъществено след получаването на известието за бисквитките. Повече за използването им може да научите на www.tem.si/piskotki.

V. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И КАКВО СЕ СЛУЧВА С ТЯХ СЛЕД ТОВА?

Компания TEM обработва личните Ви данни в обхвата и за периода, необходими за изпълнението на целите. Съхраняваме личните данни, обработвани от нас въз основата на съгласието Ви, постоянно или до оттегляне на съгласието от Ваша страна. Личните данни, които обработваме въз основата на законов интерес, се обработват, докато последният е налице, респ. до изпълнението на целта.

След изтичането на горепосочените срокове ефективно заличаваме личните данни или ги анонимизираме, което означава, че ги обработваме по начин, непозволяващ по никакъв начин те да бъдат свързани или отдавани на Вас.

VI. ЛИЦА, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ, И ЕВЕНТУАЛНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ

Личните данни на получаващите електронни новини се събират и обработват от служителите на компания TEM.

Личните Ви данни не се изнасят в трети страни (извън ЕС и Европейското икономическо пространство). В случай на прехвърляне на личните Ви данни в трети страни ще се постараем за обезпечаването и предприемането на адекватни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и основните права и свободи съгласно действащите национални разпоредби и разпоредбите на ЕС.

VII. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

Имате следните права по отношение на личните Ви данни:

– по всяко време да изисквате от нас:

– потвърждение дали обработваме личните Ви данни;

– достъп до личните данни и следната информация: цел на обработката; вид на личните данни; потребители или категория на потребителите, на които са или ще бъдат разкрити личните данни, особено потребителите в трети страни или международни организации; предвиден период на съхранение на личните данни, а ако това не е възможно – критерии, използвани за определянето на този период; наличие на автоматизирано вземане на решение, вкл. със създаването на профили или основанията за това, както и значението и предвидените последствия за Вас от подобно обработване;

– едно (безплатно) копие на личните данни в електронна или физическа форма (ако искането е внесено чрез електронно средство за комуникация и не държите на друго, копието се предоставя в електронен вариант); за допълнително изисканите от Вас копия може да начислим разумна такса, съобразена с разноските;

– коригиране на неточни лични данни;

– ограничаване на обработката, когато:

– възразявате срещу точността на личните данни в период, в който можем да проверим точността на данните;

– обработката е незаконна и възразявате срещу заличаването на личните данни, като вместо това изисквате ограничаване на използването им;

– повече не се нуждаем от личните данни с цел обработката им, но Вие се нуждаете от тях за упражняване, реализиране или защитата на юридически искове;

– заличаване на всички лични данни (право на забравяне), ако са удовлетворени предпоставките по чл. 17 от ОРЗД – предимно в случаите, когато оттегляте съгласието за обработка на личните данни;

– извлечение на личните данни в структурирана, всеобщо използвана и машинночетима форма – с право на предоставяне на тези данни на друго управляващо лице, без ние да Ви пречим в това отношение;

– прекратяване използването на личните данни за нуждите на директния маркетинг, вкл. със създаването на профили;

– за Вас не важи решението, почиващо само на автоматизирана обработка, включително. със създаването на профили, ако са налице предпоставките от чл. 22 на ОРЗД.

– право да внесете в Комисията за защита на личните данни жалба срещу нас, ако считате, че обработването на личните Ви данни е в нарушение на ОРЗД.

VIII. ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

Даденото съгласие за обработка на личните данни може да оттеглите изцяло или частично, постоянно или временно, с писмено искане за това, изпратено на имейл адрес gdpr@tem.si. Даденото от Вас съгласие може да управлявате с помощта на формата MailChimp. Оттеглянето на съгласието не влияе върху законността на обработката, осъществявана въз основата на съгласието до неговото оттегляне.

Исканията Ви, свързани с управлението на правата по отношение на личните данни, може да изпращате в писмена форма на имейл gdpr@tem.si или на адреса на компания TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka.

С цел надеждно идентифициране в случай на упражняване на правата във връзка с личните данни може да изискаме от Вас допълнителни данни. Предприемането на действия можем да отхвърлим само в случай, в който докажем, че не можем да Ви идентифицираме със сигурност.

Следва да отговорим на искането Ви, с което упражнявате правата си, свързани с личните данни, без ненужно отлагане и най-късно в едномесечен срок от получаването на искането.

IX. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Разпоредбите на настоящата политика в съответствие с ОРЗД допълват и не отменят законодателните разпоредби в областта на защитата на личните данни. В случай на несъответствие между разпоредбите на тази политика и на секторното законодателство се прилагат тези на законодателството. TEM може да промени по всяко време тази политика в съответствие с ОРЗД. Може да се запознаете с промените на интернет страницата www.tem.si.

Čatež, 28.08.2018 г.